Young Cell Scheme

Runda XIV

Image

Poziv za dostavljanje aplikacija Young Cell Scheme u okviru XIV Runde

EU program stipendiranja postdiplomaca

Kancelarija Evropske unije na Kosovu i Kancelarija premijera Vlade Kosova najavljuju otvaranje XIV Runde aplikacija za šemu mladih ćelija, program EU postdiplomskih stipendija za građane Kosova, koji sprovodi Konzorcijum sa Aristotelovog univerziteta u Solunu, Grčka, i Instituta National du Service Public, Francuska. Prijave su otvorene od Subote 6. aprila 2024. godine do Utorka 30. aprila 2024. godine. Uspešnim kandidatima će biti ponuđena prilika da studiraju na jednogodišnjim ili dvogodišnjim master programima na univerzitetima u državama članicama EU-a. Radni jezik Programa stipendiranja je engleski i nudiće do 45 punih grantova (stvarni broj dodeljenih grantova takođe može biti manji u zavisnosti od podobnosti kandidata i dostupnosti finansiranja). Ovaj poziv je otvoren za širu javnost i za državne službenike koji su diplomirali pravo,evropske integracije, pravo, javnu upravu i ljudskim resursima,diplomacija, i druge akademske nauke ( kako je navedeno u Poslovniku o radu koji je dostupan na zvaničnoj veb stranici programa na https://ycskosovo.org) u skladu sa sledećim sektorima:

Ovaj poziv je otvoren za javnost i za državne službenike u skladu sa sledećim sektorima:

 • Evropske integracije do 10 stipendija na raspolaganju
 • Pravo – dostupno do 8 stipendija stipendija na raspolaganju
 • Javnu upravu i ljudskim resursima do 6 stipendija na raspolaganju
 • Diplomacija do 6 stipendija na raspolaganju

Prihvatljivi kandidati su:

 • Državljani Kosova sa važećim kosovskim pasošem ili ličnom kartom izdatom od strane institucija kosovskih vlasti ili sa važećim dokazom o rođenju i boravku na Kosovu (pažnja: ako ne postoji pasoš ili l.k. Kosova, potrebne su obe potvrde,  i potvrda o rođenju i potvrda o boravku).
 • Diplomirani univerzitetski studenti sa diplomom u jednoj od oblasti studija koje se odnose na spomenute sektore.
 • Kandidati koji tečno govore engleski i albanski ili srpski.
 • Rođeni 1. januara 1989. ili kasnije.

Stipendije će pokriti sledeće troškove:

 • troškovi prijave i školarine
  naknade za život
  troškovi vize i zdravstveno osiguranje
  jedna povratna avionska karta
  Pripremni kurs engleskog jezika  i cenu za IELTS test engleskog jezika (u slučaju da studije treba da budu na nekom drugom jeziku EU, drugi neophodni testovi poznavanja jezika takođe mogu biti nadoknađeni)

Odabrani učesnici će se obavezati da će:

 • Biti raspoloživi za obavljanje obuke/stručne prakse počev od poslednje nedelje maja 2024.g. i da mogu da se presele van zemlje od avgusta - oktobra 2024.g. do kraja procenjenog trajanja studiranja.
  Raditi za javnu upravu Kosova kao pripravnici najmanje 4 meseca pre odlaska (sa izuzetkom državnih službenika koji su već zaposleni u javnoj upravi Kosova).
  Pohadjati YCS program jezičke obuke (gde je potrebno).
  Pohađati i završiti izabrane postdiplomske studije.
  Provesti 3 uzastopne godine kao zaposleni ili ponovno zaposleni (ako su državni službenici) u javnom sektoru Administracije Kosova (uključujući zaposlenje u opštinama i lokalnoj samoupravi) po povratku.

Selekcija će se vršiti u 3 faze i obuhvata:

 • Predselekciju na osnovu administrativnih kriterijuma i kriterijuma podobnosti.
 • Pismeni testovi (znanje engleskog jezika, opšte znanje o Evropskoj uniji i verbalno i numeričko rezonovanje).
 • Intervjui koje ce voditi odbor sastavljen od akademika sa odabranih univerziteta EU. Predstavnici EUO i Vlade Kosova će biti u odboru kao posmatrači.

Čitava procedura selekcije će biti sprovedena u skladu sa propisima (VRK) Br. 10/2022 za klasifikaciji radnih mesta u civilnoj službi (https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=68651).

Predstavnici nevećinskih ili različitih zajednica i žene posebno se ohrabruju da apliciraju. Aplikaciona forma, Pravilnik o proceduri i ostala prateća dokumentacija, biće poslata na email kandidata nakon registracije na internet stranici https://ycskosovo.org do utorka, 30 aprila. 2024 do 17:00h.

Pravila o proceduri, uključujući i kriterijume i proceduru selekcije XIV runde YCS stipendiranja, moraju se pažljivo pročitati i razumeti pre dostavljanja aplikacije. Pravila o proceduri XIV runde YCS programa dostupna su na https://ycskosovo.org 

Kandidati moraju poslati popunjenu YCS RXIV aplikacionu formu na engleskom, CV u Europass formi, zajedno sa potpisanim i datiranim motivacionim pismom (u kome će kandidat objasniti zašto želi da bude deo programa) i izjavom kako bi dokazali da su svi dokumenti podneti su validni. Svi kandidati će, takođe, morati da dostave kopiju diplome i original (ili overenu) potvrdu o završenim ispitima i kopiju važećeg pasoša ili lične karte izdate od strane kosovskih vlasti, ili neki drugi dokument kojim se potvrđuje rođenje i mesto prebivališta na Kosovu. 

U slučaju da kandidat nije diplomirao on mora, uz aplikacionu formu, dostaviti i originalnu potvrdu (ili overenu kopiju) o svim položenim ispitima i sopstvenu izjavu u kojoj navodi i potvrđuje predviđeni datum diplomiranja. 

Nemojte zaboraviti da u YSC RXIV aplikacionoj formi i Europass CV-u ostavite TAČNU email adresu i broj telefona. Komunikacija sa kandidatima će se vršiti isključivo putem e-mail-a. 
CV u Europass formi, YCS RXIV aplikacionu formu  i YSC RXIV Pravilnik o proceduri, dobićete na email, nakon registracije na zvaničnoj internet stranici YCS i popunite aplikacionu formu.

NB: Nepotpune aplikacije (bez CV-a, aplikacione forme i motivacionog pisma), aplikacije koje nisu popunjene na engleskom jeziku, kao i CV koji nije u Europass formatu, neće biti razmatrane i biće automatski isključene iz procesa selekcije. 


Krajni rok za aplikaciju: utorak 30. april 2024. do 17:00 h.

Aplikacije poslate posle ovog roka neće biti razmatrane. 


PODNOŠENJE PRIJAVA SE TREBA IZVRŠITI ONLINE u kompresovanoj fascikli (svi dokumenti u PDF formatu u zip folderu), preko ovog linka: 

https://ycskosovo.org/index.php/en/apply 

ili u slučaju tehničkih poteškoća, prijave se mogu dostaviti iu štampanom obliku u zatvorenoj koverti na sledeću adresu:

Young Cell Scheme – Prijave za XIV Rundu, Str. Behije Dashi, br.14, 6. sprat, Aktaš, Priština 10000 Kosovo, Tel. +38349444357

                                                            
Molimo vas da ne saljete upite u vezi sa vašom aplikacijom.

Kandidati koji ne budu kontaktirani do subote .4 maja  2024. nisu ušli u uži izbor i neće biti pozvani na pismeni ispit.