Young Cell Scheme

Përfituesit dhe partnerët

Image

Përfituesi dhe partneri kryesor i projektit është Zyra e Kryeministrit

Partneri dytësor i projektit është Ministria e Punëve të Brendshme.

Përfituesi kryesor i projektit është Qeveria e Kosovës, në veçanti shërbimi civil i Kosovës.

Megjithatë, projekti synon të gjithë studentët dhe shërbyesit civil të Kosovës me qëllim të përmirësimit të shoqërisë kosovare në tërësi.